Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 90/2014 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και το υπ’ αριθμόν 24928/2014  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού,  συνολικά δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνα)  για την

 αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  • 2 (δύο) άτομα ΔΕ υπάλληλοι υποδοχής με δίμηνη απασχόληση στο Δημοτικό Πάρκινγκ Ουρανούπολης .

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 04/11/2014 έως 09/11/2014