Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσληψη Διμήνων Μάιος-Ιούνιος 2015

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 43/2015 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και το υπ’ αριθμόν 9483/2015  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού,  συνολικά

 τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου (δίμηνα)  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  • 1 (ένα) άτομο ΔΕ υπάλληλος υποδοχής για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη,
  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης καθαριότητας, για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού και
  • 1 (ένα) άτομο ΔΕ υπάλληλος υποδοχής για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού, με γνώση ξένης γλώσσας

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 08/05/2015 έως 18/05/2015

 Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 Βαλσαμής Ελευθέριος