Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσληψη Διμήνων Μάιος-Ιούνιος 2016

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 42/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς και το υπ’ αριθμόν  8428/2016  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση), για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  • 1 (ένα) άτομο ΔΕ υπάλληλος υποδοχής, για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη, με γνώση ξένης γλώσσας
  • 1 (ένα) άτομο ΔΕ υπάλληλος υποδοχής, για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού, με γνώση ξένης γλώσσας
  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων, για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 06/05/2016 έως 11/05/2016.


 

Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

 

Βαλσαμής Ελευθέριος