Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου στο Στρατώνι 29-11-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 81/2016 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης διακηρύττει ότι την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 μέχρι 13.00 θα διενεργηθεί στο γραφείο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων- διαγωνισμών που έχει ορισθεί με την υπ αριθμόν 02/2016 Διοικητικού Συμβουλίου, φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ» που βρίσκεται  στην παραλία του Στρατωνίου, του Δημοτικού διαμερίσματος Στρατωνίου.

 

  • Το ακίνητο που εκμισθώνεται αφορά ένα «ΚΙΟΣΚΙ» εμβαδού (εκατόν σαράντα έξι) 146τ.μ., με δύο τουαλέτες, με εξέδρα 260 τ.μ και βοηθητικούς χώρους 30 τ.μ. 
  • Ως κατώτατο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος για την έναρξη της πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό των 6.600,00 €.
  • Η διαρκεια της μίσθωσης είναι έξι (6) χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (για άλλα 6 χρόνια) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης
  • Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει:

α)  Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου, βεβαίωση μη οφειλής από Δήμο Αριστοτέλη

β) Να μην είναι οφειλέτης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, βεβαίωση μη οφειλής αυτός ή πρόσωπο βαθμού Α’ συγγένειας από οποιαδήποτε αιτία

γ) Φορολογική ενημερότητα από Δ.Ο.Υ

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα

ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου

στ) Παρουσιάσει την ημέρα της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή ίση με το 10% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης στη δημοπρασία  ήτοι 660,00 ευρώ.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και θα καταβάλλει το 50% του ετήσιου μισθίου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, καθώς επίσης και προκαταβολικα το πρώτο (1) μηνιαίο ενοίκιο.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα ζητήσει μείωση ενοικίου μετά την λήξη της δημοπρασίας έως και την λήξη της 6ετίας

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης

 

Ολόκληρη η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, του Δήμου Αριστοτέλη, του ΚΕΠ Ιερισσού, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2377021130- fax 2377021132.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ

Σημαντικά αρχεία