Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτους στην Επιχείρηση

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, λαμβάνοντας υπ όψιν την υπ΄ αριθμόν 06/2016 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες το management της επιχείρησης, τη συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της Επιχείρησης των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας 3D και του δικτύου υπολογιστών για το έτος 2016.

Και ειδικότερα ζητά:

Α. Την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 εξωτερικούς συνεργάτες, ως εξής:

1. Σύμβουλος επιχειρήσεων (manager)  πτυχιούχος  ΠΕ με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, κατεύθυνσης διοίκησης επιχειρήσεων-οικονομικών, κάτοχος μελετητικού πτυχίου, με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε ανάλογες θέσεις και εμπειρία σε δημοτικές επιχειρήσεις:

 • Κατάθεση προτάσεων – (ολοκληρωμένος φάκελος) σε προγράμματα ένταξης επιδότησης των επιχειρήσεων
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες που υποβάλλονται στο πλαίσιο του εκάστοτε Αναπτυξιακού νόμου, όπως και επενδυτικές προτάσεις που κατατίθενται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και δράσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Προσδιορισμός του νεκρού σημείου (break even point) της επιχείρησης και ανάλυσή του
 • Προσδιορισμός δεικτών αποδοτικότητας και περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους  καθώς και την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
 • Προσδιορισμός δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης, ρευστότητας και κυκλοφοριακής ταχύτητας
 • Ανάλυση κινδύνων και πλάνο διαχείρισης σε κατάσταση capitals control
 • Παρακολούθηση και επεξήγηση των χρηματικών ροών, πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων και ανάλυση των ανταγωνιστών και των τάσεων της αγοράς
 • Κατάθεση στρατηγικού και μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης
 • Ενημέρωση σε θέματα νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν Δημοτικές επιχειρήσεις και ενέργειες που θα πρέπει να τηρούνται
 • Αξιοποίηση νέων ακινήτων και έλεγχος για την έκδοση αδειών που απαιτούνται
 • Είσπραξη ενοικίων των αναψυκτηρίων εστιατορίων και ξενοδοχειακών μονάδων της Επιχείρησης
 • Καθημερινές εισπράξεις από υποκαταστήματα, Παρκινγκ Ουρανούπολης, Σκάφος Αμμουλιανής, Άλσος Αριστοτέλη, Κάμπινγκ Ιερισσού και Αίθουσα 3D Ιερισσού
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του εποχικού προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ του έτους 2016 και τυχόν αναμορφώσεις του.
 • Εκτίμηση των εναλλακτικών οικονομικών λύσεων και του προϋπολογισμού. 
 • Κατάθεση προϋπολογισμού για το 2017
 • Έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων
 • Φυσική παρουσία και παρακολούθηση λειτουργίας υποκαταστημάτων
 • Συμμετοχή σε Διοικητικά και Δημοτικά Συμβούλια της επιχείρησης
 • Οικονομικός έλεγχος ταμείου κάθε τέλος του μήνα και κάθε τέλος του έτους  
 • Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις για την επίλυση αυτών

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 24.600 ευρώ.

 

2. Σύμβουλος επιχειρήσεων- πτυχιούχος ΤΕ σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα την λογιστική και με εμπειρία σε φορείς δημοσίου,  για οικονομικές υπηρεσίες υποστήριξης ως εξής:

 • Συγκέντρωση τιμολογίων και παραστατικών
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών, τήρηση αρχείου
 • Παρακολούθηση- έκδοση εισιτηρίων
 • Συνεργασία με λογιστή για τις λογιστικές καταχωρήσεις
 • Έκδοση ενταλμάτων εντός και εκτός επιτρόπου
 • Αναρτήσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΔΗΜΣ
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων επιχείρησης με Τράπεζες
 • Διεκπεραίωση εγγράφων επιχείρησης με ΓΕΜΗ και δημοσιεύσεων ΦΕΚ
 • Τήρηση μισθοδοσίας μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών
 • Προετοιμασία στατιστικών οικονομικών στοιχείων τριμήνου Επιχείρησης και αποστολή στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΕΤΑΑ)
 • Επαφή με τους ελεγκτές για να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή του ετήσιου ελέγχου

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 12.300 ευρώ.

 

3. Σύμβουλος επιχειρήσεων- πτυχιούχος ΤΕ σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα την Διοίκηση Επιχειρήσεων- Marketing και με εμπειρία σε φορείς δημοσίου, για υπηρεσίες οργάνωσης- προβολής και διαφήμισης, ως εξής: 

 • Τήρηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων ΟΑΕΔ που έχει ενταχθεί η Επιχείρηση και αποστολή στον ΟΑΕΔ των τριμηνιαίων καταστάσεων
 • Δημοσίευση και διεκπεραίωση προκηρύξεων - πρόσληψης εποχικού προσωπικού κατόπιν εντολής από το ΔΣ
 • Προγραμματισμός πρόσληψης εποχικού προσωπικού έτους 2016
 • Κατάταξη και Απογραφή προσωπικού ΙΔΟΧ
 • Δημοπρασίες ακινήτων (δημοσίευση και διεκπεραίωση), ανανέωση μισθωτηρίων συμβολαίων και γενικότερα έλεγχος ενοικιαστών σε ότι αφορά τις απαιτήσεις τους απέναντι στην Επιχείρηση
 • Προετοιμασία- προσκλήσεις και ενημέρωση, για Διοικητικά Συμβούλια της επιχείρησης
 • Τήρηση πρακτικών και έλεγχος πρακτικών
 • Οργάνωση και διαχείριση του θεσμού των γαλάζιων σημαιών των αναψυκτηρίων και του Κάμπινγκ της επιχείρησης
 • Οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων για το θεσμό γαλάζιων σημαιών σε όλο το Δήμο Αριστοτέλη- Ενημέρωση διαχειριστών για τους όρους του Προγράμματος
 • Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού για την προβολή της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ
 • Διαφήμιση και προώθηση των δράσεων της επιχείρησης
 • Έρευνα κι οργάνωση για την νέα ταινία τρισδιάστατων προβολών συνεργασία με μηχανικό κι άλλους φορείς, προώθηση διανομή αυτής.
 • Ανάπτυξη σχέσεων με κατάλληλες επαφές με: α) δημόσιες αρχές, β) tour operators, γ)  επιχειρηματικούς φορείς
 • Τρόποι ανάπτυξης και βελτίωσης νέων και υπαρχόντων δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της
 • Διαπροσωπικές – Δημόσιες σχέσεις (Οι μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες, αποτελούν τον βασικότερο στόχο της διοίκησης της εταιρείας και συμβάλουν στην εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και στην «προσωπική εξυπηρέτηση»).

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 12.300 ευρώ.

 

Οι ως άνω αμοιβές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, παρακράτηση, φόρους και η επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση έχει σε καταβολή εισφορών εξόδων μετακίνησης ή λοιπών επιβαρύνσεων. Η ανάθεση θα ισχύει από την μέρα υπογραφής κατ εκτίμηση αρχές Φεβρουαρίου έως τέλους του έτους. Οι αναθέσεις αποτελούν ανεξάρτητες υπηρεσίες και θα γίνουν με απόφαση ΔΣ μιας και είναι στα επιτρεπτά  όρια των απ ευθείς αναθέσεων. Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ οικονομικού έτους 2016 στους κωδικούς 61.00.03 και 61.00.07, και οι εισροές είναι εξασφαλισμένες από την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από 20-01-2016 έως 31-01-2016.