Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσληψη Διμήνων Μάρτιος-Απρίλιος 2017

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 15/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς και το υπ’ αριθμόν 4689/2017  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων-συντηρητής, για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη,
  • 1 (ένα) άτομο ΔΕ υπάλληλος υποδοχής, για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη, με γνώση ξένης γλώσσας,
  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων-συντηρητής, για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού.
  • 1 (ένα)  άτομο  ΔΕ  υπάλληλος υποδοχής,  για δίμηνη  απασχόληση στην αίθουσα 3D, με γνώση ξένης γλώσσας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 03/03/2017 έως 06/03/2017.

 Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 Βαλσαμής Ελευθέριος