Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσληψη Διμήνων Μάιος-Ιούνιος 2017

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 29/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς και το υπ’ αριθμόν 9254/2017  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά  δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων-συντηρητής, για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη,
  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων-συντηρητής, για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 04/05/2017 έως 09/05/2017.

Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

 

Βαλσαμής Ελευθέριος