Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου 2 στην Ολυμπιάδα 10-05-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 32/2017 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης διακηρύττει ότι την Τετάρτη 10 Μαίου και ώρα 12.00 μέχρι 13.00 θα διενεργηθεί στο γραφείο της ΑΞ. Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών που έχει ορισθεί με την υπ αριθμόν 31/2017 Διοικητικού Συμβουλίου, φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ» που βρίσκεται  εντός του οικοπέδου 54 στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη.

 

  • Το ακίνητο που εκμισθώνεται αφορά ένα «αναψυκτήριο» που αποτελείται από κτίσμα με παρασκευαστήριο, αποθήκη και 2 τουαλέτες με προθαλάμους συνολικού εμβαδού 58,95 τ.μ., κιόσκι 50τ.μ. και κιόσκι περίπου 100τ.μ. όλα ευρισκόμενα σε έκταση 1.000 τ.μ.. Πέραν των παραπάνω και της συγκεκριμένης έκτασης ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να καταλάβει άλλον χώρο χωρίς την σχετική άδεια του Δήμου Αριστοτέλη. Η παραλία έμπροσθεν του αναψυκτηρίου διέπεται από τη σχετική νομοθεσία και ο μισθωτής πρέπει να απευθύνεται στις αρμοδίες υπηρεσίες για την παραχώρηση αιγιαλού όπως ισχύει κάθε φορά.

 

  • Ως κατώτατο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος για την έναρξη της πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό των 6.000,00 €.
  • Η διαρκεια της μίσθωσης είναι έξι (6) χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (για άλλα 6 χρόνια) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης

 

  • Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει:

α) Βεβαίωση μη οφειλής από Δήμο Αριστοτέλη ότι δεν είναι οφειλέτης

β) Βεβαίωση μη οφειλής αυτός ή πρόσωπο βαθμού Α’ συγγένειας από οποιαδήποτε αιτία από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

γ) Φορολογική ενημερότητα από Δ.Ο.Υ.

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα

ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου

στ) Εγγυητική επιστολή ίση με το 10% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης στη δημοπρασία  ήτοι 600,00 ευρώ την ημέρα της δημοπρασίας.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και θα καταβάλλει το 50% του ετήσιου μισθίου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, καθώς επίσης και προκαταβολικα το πρώτο (1) μηνιαίο ενοίκιο.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα ζητήσει μείωση ενοικίου μετά τη λήξη της δημοπρασίας έως και τη λήξη της 6ετίας

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης.

ι) Τεχνική περιγραφή των εργασιών που θα κάνει

 

Ολόκληρη η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, του Δήμου Αριστοτέλη, του ΚΕΠ Ιερισσού, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2377021130 - fax 2377021132.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ