Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσληψη Διμήνων Μάρτιος 2020

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 18/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, τεσσάρων (4) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  1. Ένα (1) άτομο ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο κάμπινγκ Ιερισσού, ως εργάτης καθαριότητας,
  2. Δύο (2) άτομα ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα, ως υπάλληλος υποδοχής και
  3. Ένα (1) άτομο ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα,  ως εργάτης καθαριότητας.

  

  • Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 28/02/2020 έως 06/03/2020.

 

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ

 

Ζαμάνη Μαρία -Ελένη