Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων για υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα : η εργασία αφορά υπηρεσίες για την οικονομική διαχείριση όπως:

 •  τήρηση ηλεκτρονικού φακέλων δαπανών
 •  τήρηση διαδικασιών ανάθεσης δαπανών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 •  υπηρεσίες ενταλματοποιήσεων
 •  συγκέντρωση τιμολογίων και παραστατικών από προμηθευτές
 •  συγκέντρωση υπογραφών και συνεργασία με επιτροπές για την σωστή τήρηση πρωτοκόλλων     παραλαβής & βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
 •  παρακολούθηση έκδοση εισιτηρίων
 • συνεργασία με λογιστή για τις λογιστικές καταχωρήσεις
 • αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείου
 • τήρηση μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ
 • αναρτήσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ
 • διεκπεραίωση εγγράφων επιχείρησης με φορείς
 • παρακολούθηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ και αποστολή δελτίων για πληρωμές χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 •  Συνεργασία με λογιστή και στατιστικό ανταποκριτή για υποβολή μηνιαίων δελτίων
 • Δήλωση στατιστικών δελτίων στο ΞΕΕ και ΕΛΣΑΤ για το κάμπινγκ
 • Τήρηση πρωτοκόλλου
 • φυσική παρουσία σε όλη την διαδικασία δράσης της επιχείρησης.

Η εργασία αφορά την χρήση 2021 και θα ολοκληρωθεί με την λήξη του παρόντος οικονομικού έτους.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν τις προσφορές τους   έως και 02/4/2021 ώρα 12:00 μεσημβρινή):

 1. Προσφορά - πτυχίο
 2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα
 4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ