Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπηρεσίες τουριστικής προώθησης και δημοσίων σχέσεων της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

     Έχοντας υπόψη :

     Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

     Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει  σε εξωτερικό συνεργάτη   που παρέχει  Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων και τουριστικής προώθησης την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Έξοδα αμοιβές λοιπών εξωτερικών συνεργατών για υπηρεσίες τουριστικής προώθησης και δημοσίων σχέσεων της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της», και συγκεκριμένα:  Η εργασία αφορά υπηρεσίες για την τουριστική προώθηση των δράσεων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ και συνοψίζονται παρακάτω:

 • Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς τουρισμού και με το σύνολο των τοπικών τουριστικών φορέων για την από κοινού υλοποίηση των προωθητικών δράσεων
 • Προώθηση της αίθουσας 3d και Άλσους Αριστοτέλη στις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής μας με παράλληλη διανομή διαφημιστικού υλικού
 • Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής και Ανάδειξης του Τουριστικού Προϊόντος με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Προώθηση της αίθουσας 3d  σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, συλλόγους, σχολεία, Κ.Α.Π.Η.,  σε νέες κοινωνικές ομάδες, αλλά και tour operators ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία για την αύξηση της επισκεψιμότητας,
 •  Προετοιμασία συγκέντρωση υλικού για την δημιουργία ολοκληρωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού, που θα περιλαμβάνει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. και του Δήμου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε
 • Δημιουργία ειδικών αναμνηστικών στα οποία θα προβάλλεται το μήνυμα και το λογότυπο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. αλλά και του προορισμού,
 • Διαχείριση ιστοσελίδας και  social media  της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α
 • Συνεργασία με το γραφείο διοίκησης και το ΔΣ για την σύνταξη των δελτίων τύπων και την προώθηση σε ΜΜΕ και στο κοινό τους με σκοπό  την γνωστοποίηση δράσεων αλλά και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.
 • Υπεύθυνη υποδοχής αίθουσας 3d εκπαίδευση κι έλεγχος προσωπικού που θα εργαστεί
 • Υπεύθυνη διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικές μονάδες (καμπινγκ-αιθουσα 3d-Άλσος-Σκάφος) κι εφαρμογή αυτών

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν τις προσφορές τους   έως και 26/04/2021 ώρα 12:00 μεσημβρινή):

 1. Προσφορά – πτυχίο – λοιπά δικαιολογητικά
 2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα
 4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

 

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ