Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 41/2013 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και το υπ’ αριθμόν 12122/2013  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού,  συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνα)  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  • 2 (δύο)  άτοµα  ΤΕ  υπάλληλοι  υποδοχής  για  δίµηνη  απασχόληση  στο  Κάµπινγκ

Ιερισσού µε γνώση ξένης γλώσσας

  • 1 (ένα)  άτοµο  ΥΕ  εργάτης  καθαριότητας,  για  δίµηνη  απασχόληση  στο  Κάµπινγκ

Ιερισσού,

  • 2 (δύο)  άτοµα  ∆Ε  υπάλληλοι  υποδοχής  για  δίµηνη  απασχόληση  στο  Άλσος

Αριστοτέλη

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.  Δ.ΑΕ. στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 20/06/2013 έως 29/06/2013

                                                                               Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

                                                                                        Παπαοικονόμου Ασημίνα