Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 52/2013 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και το υπ’ αριθμόν 13120/2013  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού,  συνολικά

 τριών (3) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου (δίμηνα)  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  • 1 (ένα) άτομο ΠΕ υπεύθυνος ρεσεψιόν με δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού με γνώση μίας ξένης γλώσσας,
  • 1 (ένα) άτομο ΔΕ υπάλληλος υποδοχής με δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη,
  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ εργάτης καθαριότητας με δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.  Δ.ΑΕ. στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 02/07/2013 έως 11/07/2013.