Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Πρόσληψη Διμήνων 2014

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 47/2014 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και το υπ’ αριθμόν 11418/2014  εγκριτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού,  συνολικά

 τεσσάρων (4) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου (δίμηνα)  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  • 2 (δύο) άτομα ΥΕ εργάτες καθαριότητας με δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού .
  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ υπάλληλος καθαριότητας με δίμηνη απασχόληση στο Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγιρα Χαλκιδικής.
  • 1 (ένα) άτομο ΥΕ υπάλληλος καθαριότητας με δίμηνη απασχόληση στην αίθουσα 3D, περιβάλλοντα χώρο και στα γραφεία της επιχείρησης μας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 6/06/2014 έως 17/06/2014