Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Οικονομικά στοιχεία

Οι τελευταίοι ισολογισμοί της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) παρουσιάζονται παρακάτω: