Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Αποφάσεις Δ.Σ

 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.